Tin tức, sự kiện

ISO 31000 – Quản lý rủi ro

Rủi ro ảnh hưởng đến các tổ chức có thể có những hậu quả về kinh tế và uy tín nghề nghiệp, cũng như kết quả về môi trường, an toàn và xã hội. 
Pages: 1 2

Đánh giá kế hoạch tài chính?

Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nhiều của chúng ta. Trong khi các tổ chức và thậm chí cả nước chậm phát triển, người tiêu dùng còn lại phải sử dụng tiền riêng của họ để đối phó với những rủi ro đầu tư, lạm phát, dự phòng và thậm chí bị đuổi việc…
Pages: 1 2

Ưu thế cho hàng Việt Nam vào thị trường khó tính

SA 8000 sẽ là lợi thế thực sự cho hàng hoá Việt Nam thâm nhập những thị trường khó tính.
Pages: 1 2

Sửa đổi ISO 9001 – Đảm bảo ổn định cho 10 năm tới

Ban hành lần đầu năm 1987, ISO 9000 đã trở thành bộ tiêu chuẩn nổi tiếng nhất của ISO. Sau 25 năm thành công.

Pages: 1 2