Cải tiến hiện trường, cải tiến năng suất

Cải tiến hiện trường, cải tiến năng suất

  Cải tiến hiện trường năng suất:

  – Cải tiến hiện trường sản xuất ngày càng được chú trọng khi hoạt động sản xuất ngày càng phát triển. Đội ngũ quản lý cấp trung được coi là những người trực tiếp giám sát hoạt động sản xuất và điều phối nguồn lực của doanh nghiệp có kiến thức, kỹ năng nhận diện vấn đề và loại bỏ các lãng phí. Doanh nghiệp/ tổ chức được khuyến khích phát triển đội ngũ quản lý cấp trung, qua đó triển khai cải tiến hiện trường một cách chuyên nghiệp và khoa học dựa trên việc áp dụng các công cụ cải tiến tích cực, góp phần nâng cao năng suất trong hoạt động sản xuất Doanh Nghiệp 

Phần 1: Nguyên tắc cơ bản của Kaizen và IE
– Khái niệm về IE (Industrial Engineering)
– 7 lãng phí trong hoạt động sản xuất
– Nguyên tắc ECRS

Phần 2: Cải tiến hiện trường với 7 công cụ IE 

1. Phân tích qui trình
– Phân tích qui trình sản xuất từ nguyên vật liệu đến thành phẩm, đó loại bỏ lãng phí trên toàn bộ quy trình và tiến hành Kaizen  

2. Phân tích động tác
– Phân tích cử động của cơ thể để thiết lập thứ tự và cách kết hợp các động tác 1 cách kinh tế nhất và hiệu quả với sức lực tối thiểu nhất

3. Phân tích thời gian
– Phân tích thao tác từ khía cạnh thời gian để loại bỏ lãng phí và nâng cao tính hiệu quả về thời gian thao tác

4. Phân tích hoạt động
– Phương pháp phân tích tình trạng hoạt động của người và máy để thống kê tỉ lệ cấu trúc về thời gian trong tổng thể hoạt động

5. Phân tích thao tác liên hợp
– Phân tích mối quan hệ về thời gian giữa thao tác ở trạng thái liên hợp Người – Người hoặc Người – Máy để thiết lập sự cân bằng tốt nhất

6. Phân tích thời gian
– Phương pháp phân tích sự di chuyển hàng hóa nhằm giảm thiểu thời gian và lãng phí khi vận chuyển

7. Phân tích sự năng động của vận chuyển
– Phân tích qui trình sản xuất từ nguyên vật liệu đến thành phẩm, đó loại bỏ lãng phí trên toàn bộ quy trình và tiến hành Kaizen

Phần 3: Ứng dụng các công cụ QC để giải quyết vấn đề
– Ứng dụng vào chu trình PDCA (Plan-Do-Check-Act)
– 7 bước thực hiện hoạt động

Phần 4:  Kế hoạch hành động .

Liên hệ với chúng tôi để tránh lãng và nâng cao năng suất!