Tiêu chuẩn 9001 áp dụng QMS vào quản lý nhà nước

Nghiên cứu cho thấy hệ thống quản lý chất lượng (QMS) của ISO là công cụ hỗ trợ đắc lực thúc đẩy cải cách hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước.

Đã gần 15 năm kể từ khi Việt Nam có bước đi táo bạo triển khai tiêu chuẩn ISO 9001 , một trong những tiêu chuẩn phổ biến nhất trên thế giới, trong các cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước.

Với mục đích mang lại lợi ích và hiệu quả cho các dịch vụ công, một đánh giá gần đây đã khẳng định giá trị của QMS trong hoạt động quản lý nhà nước phục vụ các tổ chức và cá nhân.

Thành viên ISO của Việt Nam, STAMEQ, nhận thấy rằng các tiêu chuẩn ISO đã hỗ trợ các mục tiêu phát triển của đất nước.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã có hiệu quả thiết thực phù hợp với xu hướng xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế của Việt Nam, hỗ trợ đắc lực cho chương trình cải cách hành chính của Chính phủ.

Năm 2021, ISO 9001:2015 được xem xét và xác nhận bởi nhóm chuyên gia chịu trách nhiệm duy trì tiêu chuẩn này là hệ thống QMS hàng đầu thế giới. Ở Việt Nam, việc sử dụng nó (như ISO 9001) đã được chứng minh là giúp chính quyền địa phương duy trì chất lượng dịch vụ cao đồng thời cải thiện tính bền vững.

Chúng tôi tin rằng ISO 9001 cung cấp các mô hình và công cụ chẩn đoán để triển khai hệ thống quản lý chất lượng toàn diện, góp phần giúp chính quyền địa phương hoạt động hiệu quả và đáng tin cậy.

Một số kết quả và lợi ích chính được ghi nhận trong 5 năm qua bao gồm hệ thống cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước với mục tiêu xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến QMS trên hầu hết các bộ và khu vực (91% bộ và 98,4 % vùng).

Bên cạnh việc triển khai hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện cả chế độ chuyên môn, quản lý nhà nước và tài chính, một cách tiếp cận bài bản đã được áp dụng giúp đơn giản hóa, rút ​​ngắn thủ tục, thời gian xử lý đối với tất cả các loại hình tổ chức.

Việc sử dụng QMS của ISO được coi là đóng góp lớn vào việc cải thiện dịch vụ công, cung cấp cách tiếp cận hài hòa, “một cửa” đối với các quy định của chính phủ, công nhận tính minh bạch và đơn giản là những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng niềm tin và sự hài lòng trong các dịch vụ công.

Ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc số hóa và quản lý hồ sơ công vụ, ISO 9001 đã chứng tỏ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công cuộc cải cách hành chính của cơ quan nhà nước. Đây là những bước đi quan trọng khi Việt Nam bắt đầu xây dựng hệ thống chính phủ điện tử và tiếp tục số hóa các quy trình, thủ tục hành chính nhà nước.

Việc sử dụng ISO 9001 đã có hiệu quả trên diện rộng, với những lợi ích đặc biệt được thấy trong các lĩnh vực được coi là nhạy cảm từ góc độ xã hội như quy định quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng như đăng ký và chứng nhận khai sinh.

Nghiên cứu quan sát thấy rằng ở các bộ, ngành và khu vực, mối quan tâm đến việc áp dụng ISO 9001 đã tăng lên hàng năm trong 5 năm qua. Đồng thời, hoạt động thanh tra và báo cáo được khẳng định là yếu tố hỗ trợ quan trọng giúp đạt điểm cao trong xếp hạng đánh giá ngang hàng (PAR), một chỉ số cải cách hành chính hướng tới cải tiến liên tục các dịch vụ hành chính ở Việt Nam.

 


Leave a Reply