Cải tiến hiện trường, cải tiến năng suất:

Cải tiến hiện trường sản xuất ngày càng được chú trọng khi hoạt động sản xuất ngày càng phát triển. Đội ngũ quản lý cấp trung được coi là những người trực tiếp giám sát hoạt động sản xuất và điều phối nguồn lực của doanh nghiệp có kiến thức, kỹ năng nhận diện vấn đề và loại bỏ các lãng phí. Doanh nghiệp/ tổ chức được khuyến khích phát triển đội ngũ quản lý cấp trung, qua đó triển khai cải tiến hiện trường một cách chuyên nghiệp và khoa học dựa trên việc áp dụng các công cụ cải tiến tích cực, góp phần nâng cao năng suất trong hoạt động sản xuất Doanh Nghiệp

     Phần 1: Nguyên tắc cơ bản của Kaizen và IE

Khái niệm về IE (Industrial Engineering)

7 lãng phí trong hoạt động sản xuất

Nguyên tắc ECRS

     Phần 2: Cải tiến hiện trường với 7 công cụ IE

  1. Phân tích qui trình
Phân tích qui trình sản xuất từ nguyên vật liệu đến thành phẩm, đó loại bỏ lãng phí trên toàn bộ quy trình và tiến hành Kaizen

  2. Phân tích động tác

  3. Phân tích thời gian

  4. Phân tích hoạt động

  5. Phân tích thao tác liên hợp

  6. Phân tích thời gian

  7. Phân tích sự năng động của vận chuyển

   Phần 3: Ứng dụng các công cụ QC để giải quyết vấn đề

Ứng dụng vào chu trình PDCA (Plan-Do-Check-Act)

7 bước thực hiện hoạt động

    Phần 4:  Kế hoạch hành động